• Prinsjesdag: Nieuwe hoedjes, nieuwe richtlijnen

  Afgelopen dinsdag was het Prinsjesdag. Traditioneel worden op Prinsjesdag de nieuwe plannen van het kabinet gepresenteerd. Dit jaar deed het demissionair Kabinet Rutte 3 dit omtrent allerlei onderwerpen.  Zo zijn er een aantal belangrijke aankondigingen naar voren gekomen op het gebied van energie. Als energiepartner zetten wij de belangrijkste zaken op een rij.

  Herziening Richtlijn energiebelastingen

  Op 17 september zijn er plannen bekendgemaakt om de richtlijn energiebelasting te herzien. Dit voorstel is onderdeel van het Fit for 55 pakket, wat invulling geeft aan het juridisch bindende Europese broeikasreductiedoel. Deze doelen zijn vastgesteld in de Europese Klimaatwet. De lidstaten dienen deze richtlijn uiterlijk 31 december 2022 te implementeren in nationale wetgeving en die wetgeving per 1 januari 2023 toe te passen.

  Er is voorgesteld om minimumtarieven voor aardgas, non biologische brandstoffen en elektriciteit te verhogen. Dit betekent voor grootverbruikers dat zij niet meer gebruik kunnen maken van een verlaagd energietarief. Dit zou mogelijk tot gevolg kunnen hebben dat de energierekening “fors” kan stijgen.

  Met het oog op de internationale concurrentiepositie van het bedrijfsleven op de Europese markt en de wereldmarkt is het kabinet voorstander van het geleidelijk toewerken naar een vlak tarief met zo min mogelijk uitzonderingen. Dit om externe milieukosten effectief en efficiënt te beprijzen in alle sectoren. Een vlakker tariefstelsel zorgt ervoor dat de tarieven voor grote gebruikers en kleine gebruikers van energie dichter bij elkaar komen te liggen. Dit conform het principe van ‘de vervuiler betaalt’

  Doordat de voorgestelde minimumtarieven nog ver onder de huidige Nederlandse tarieven liggen, heeft dit mogelijk tot gevolg dat de huidige tarieven voor kleinverbruikers moeten worden verlaagd of dat de tarieven van grootverbruikers moeten worden verhoogd waardoor de energierekening gaat stijgen. Wij zullen u hiervan uiteraard op de hoogte stellen wanneer hier meer duidelijkheid over is.

  Energieplannen tijdens Prinsjesdag

  De afgelopen jaren heeft het kabinet forse maatregelen genomen en nieuwe maatregelen aangekondigd om de CO2-uitstoot te verminderen. Extra inspanningen zijn namelijk noodzakelijk. Het uitvoeren van het klimaatakkoord, de energietransitie en het verbeteren van de luchtkwaliteit zijn daarvoor de belangrijkste drijfveren. Het kabinet breidt de plicht om energiebesparende maatregelen, die binnen 5 jaar terug kunnen worden verdiend, uit naar grote industriële (ETS-)bedrijven Lees hierover meer in onze vorige blog over Emissions Trading System . Deze plicht geldt al sinds 2019 voor die meer dan 50.000 kWh elektriciteit óf 25.000 m3 gas per jaar verbruiken.

  Naast extra wetgeving, worden ook extra financiële regelingen getroffen voor organisaties op het gebied van duurzaamheid.  Het kabinet investeert namelijk 6,8 miljard euro extra in klimaatmaatregelen zonder lastenverzwaringen. Dit biedt zakelijk Nederland de volgende mogelijkheden:

  • MKB bedrijven worden geholpen bij verduurzaming door de aanschaf van elektrische bestelbussen te subsidiëren.
  • Het budget van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++) wordt verhoogd met 3 miljard.
  • Er wordt 1,3 miljard vrijgemaakt voor toekomstige energie-infrastructuur voor schone energie om bedrijven de mogelijkheid te bieden de noodzakelijke verduurzamingsslag in Nederland te kunnen maken.
  • Het kabinet beoogd een aanzienlijke verhoging van de milieu-investeringsaftrek (MIA). Deze biedt een extra aftrekmogelijkheid voor investeringen in bepaalde milieuvriendelijke en innovatieve bedrijfsmiddelen.
  • Vanaf 2022 verdwijnt de dubbele heffing van energiebelasting bij opslaan van elektriciteit bij batterijopslag, een langgekoesterde wens van de sector.
  • Elektriciteitsgrootverbruikers die zich op de internationale markt begeven, krijgen ook over 2021 een compensatie voor de CO₂-kosten die in hun stroomrekening verwerkt zitten. Dat blijkt uit de Miljoenennota 2022. Of de regeling na volgend jaar nog blijft bestaan, is aan een nieuw kabinet.
  • Er komt 73 miljoen euro om de uitvoeringskosten van decentrale overheden, zoals waterschappen en provincies te compenseren. Ook is er € 150 miljoen voor een onderzoek naar windenergiegebieden op de Noordzee. Hiermee moet meer tempo gemaakt worden met de inpassing van nieuwe projecten
  • Voor walstroom geldt vanaf 1 januari 2021 een verlaagd tarief van 0,05 eurocent per kWh en een vrijstelling van opslag duurzame energie (ODE). Volgens de huidige wetgeving is voor toepassing van het verlaagd tarief onder meer vereist dat de walstroominstallatie beschikt over een zelfstandige aansluiting. Het Belastingplan 2022 bevat een aanpassing waarmee het verlaagd tarief onder voorwaarden ook kan worden toegepast bij levering van elektriciteit aan walstroominstallaties zonder zelfstandige aansluiting.

  Wij begrijpen uw energie

  Al deze voorstellen helpen zakelijk Nederland in de energietransitie en verduurzaming. MAIN kan zakelijk Nederland helpen bij het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen, door bijvoorbeeld het pand te screenen, energiestromingen in kaart te brengen en te kijken waar besparingsmogelijkheden liggen. Maar ook kunnen wij onze klanten adviseren over de te nemen maatregelen, aanvragen van subsidies en het realiseren van energiebesparing. Neem contact op met uw energiespecialist, want wij begrijpen uw energie. Zo dragen wij samen een steentje bij om de klimaatdoelstellingen te halen.